Informujemy, że od dnia 15.02.2021 Pracownia USG zostaje przeniesiona na parter (wejście z boku budynku, od strony Biedronki).
Z dniem 15.02.2021 do Pracowni USG obowiązywać będzie nowy numer telefonu: 32 340 35 15.


KOMUNIKAT

Szpital Miejski, a także wszystkie poradnie i przychodnia specjalistyczna zwracają się z apelem do mieszkańców o kontakt telefoniczny przed wizyta w placówce służby zdrowia. Przez telefon mozna dokonać rejestracji, lekarze udzielą również teleporad. W ten sposób mozna uzyskać zalecenia, e-receptę, e-zwolnienie czy sugestię bezpośredniej wizyty w placówce lub kontaktu ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, jeśli będzie taka konieczność.
Wprowadzenie tych zasad jest niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich pacjentów oraz ciągłego funkcjonowania poradni!!
Wykaz poradni oraz telefony znajdują się na stronach śląskiego NFZ oraz na stronie www.rudaslaska.pl/koronawirus.


Działając zgodnie z wymogami określonymi w Art. 32c pkt. 2 Ustawy z dnia 29 listopada 2000r. Prawo atomowe (tekst jednolity Dz.U.2019,poz.1792 oraz z 2020r.poz.284) informujemy, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie odnotowano wpływu prowadzonej działalności na zdrowie ludzi i na środowisko, oraz że nie wystąpiły uwolnienia substancji promieniotwórczych do środowiska w związku z prowadzoną działalnością.Szanowni Pacjenci!

Informujemy, że w związku z wdrożeniem sieci szpitali od dnia
01.10.2017r. świadczenia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej będą udzielane w Szpitalu Miejskim w Rudzie Śląskiej.WAŻNA INFORMACJA

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że od dnia 18 maja 2014 r. zmieniają się zasady udzielania świadczeń opieki zdrowotnej osobom posiadającym szczególne uprawnienia w tym zakresie.
W szczególności świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i świadczenia szpitalne powinny być udzielone tym osobom w dniu zgłoszenia. Jeżeli udzielenie świadczenia w dniu zgłoszenia nie będzie możliwe, powinno ono zostać zrealizowane w innym terminie, poza kolejnością wynikającą z prowadzonej listy oczekujących.

W przypadku świadczeń ambulatoryjnej opieki zdrowotnej (AOS) świadczenie powinno zostać udzielone nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

Kto ma prawo do świadczeń poza kolejnością w dniu zgłoszenia:

  • Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi;

  • Zasłużeni Dawcy Przeszczepu;

  • inwalidzi wojenni i wojskowi;

  • kombatanci oraz niektóre osoby represjonowane będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, o których mowa w art. 1-4 ustawy o  kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 371 z późn. zm.);

  • uprawnieni żołnierze lub pracownicy oraz weterani poszkodowani w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.

Podstawa prawna

Art. 47c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm)

"Art. 47c. 1. Osoby, o których mowa w art. 43 ust. 1, inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci mają prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.

2. Korzystanie poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalach i świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej oznacza, że świadczeniodawca udziela tych świadczeń poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących, o której mowa w art. 20 ust. 2.

3. Świadczeniodawca udziela świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w ust. 1 i 2, w dniu zgłoszenia.

4. W przypadku gdy udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenia, świadczeniodawca wyznacza inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących. Świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie może być udzielone w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

5. W miejscach rejestracji pacjentów do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, w miejscach udzielania świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej oraz w aptekach, odpowiednio świadczeniodawca albo kierownik apteki uwidacznia pisemną informację o uprawnieniach określonych w ust. 1-4.

6. Przepisy ust. 2-4 stosuje się do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych poza kolejnością na podstawie art. 24a-24c."


Rozwiązanie kontraktu na świadczenia w Poradni Urologicznej dla Dzieci. Informujemy, że
z dniem 31 stycznia 2014 z przyczyn niezależnych od Przychodni Specjalistycznej SP ZOZ został rozwiązany kontrakt na świadczenia w Poradni Urologicznej dla Dzieci. Informacje o aktualnych umowach zawartych przez Narodowy Fundusz Zdrowia można znaleźć na stronie www.nfz-katowice.pl