INFORMACJE DLA PACJENTA

 1. 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przychodnia Specjalistyczna Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej ul. Niedurnego 50d.
 2. 2. Inspektorem ochrony danych w Przychodni Specjalistycznej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej jest Pan Sergiusz Kunert e-mail: iod24@agileo.it;
 3. 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu udzielenie świadczenia medycznego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h ogólnego rozporządzanie o ochronie danych.
 4. 4. Odbiorcami danych będą osoby upoważnione przez administratora, podmioty przetwarzające, z którymi zawarliśmy odpowiednie umowy powierzenia oraz podmioty, którym będą udostępniane dane na podstawie przepisów prawa.
 5. 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa.
 6. 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 8. 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. Pani/Pan zobowiązana/y jest do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak udzielenia świadczenia medycznego.
 9. 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Informujemy że w celu ustalenia drogą elektroniczną wizyty
pierwszorazowej można wysłać maila na adres:


biuro@psruda.com.pl

wraz z załączonym skierowaniem (skan skierowania) lub podać w mailu następujące informacje:

 • -rodzaj poradni
 • -lekarz kierujący
 • -imię i nazwisko
 • -PESEL
 • -adres zamieszkania, aktualny telefon
 • -rozpoznanie
 • -data wystawienia skierowania

Ważne! Pacjent, który w tym roku rejestruje się do poradni specjalistycznej (2015), ma obowiązek dostarczyć oryginał skierowania (o ile jest ono wymagane), nie później niż
w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, pod rygorem skreślenia z listy oczekujących.


DOKUMENTACJA MEDYCZNA

Dokumentacja medyczna pacjenta jest własnością Zakładu Opieki Zdrowotnej.
Świadczeniodawca jest zobowiązany zapewnić ochronę danych zawartych w dokumentacji medycznej.


Zakład opieki zdrowotnej ma obowiązek udostępnić dokumentację medyczną:

 •         • pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu
 •         • osobie upoważnionej przez pacjenta
 •         • uprawnionym lub upoważnionym organom.

Formy udostępniania

Dokumentacja medyczna może zostać udostępniona:

 •         • do wglądu w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych
 •         • poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii
 •         • poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru z zastrzeżeniem zwrotu po
            wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów
            w tej dokumentacji.

Zasady odpłatności


Za udostępnienie dokumentacji medycznej w formie wyciągów, odpisów lub kopii podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może pobierać opłatę. Podstawą wyliczenia kwoty odpłatności jest wysokość przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale publikowana co trzy miesiące przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Nowe stawki obowiązują zawsze od następnego miesiąca po publikacji, tj. od trzeciego miesiąca kwartału.

Maksymalna wysokość opłat za:

 •         • jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,002
             przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale
 •         • jedną stronę kopii dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,00007 przeciętnego
             wynagrodzenia w poprzednim kwartale
 •         • sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych
           – nie może przekraczać 0,0004 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale


Udostępnienie dokumentacji do wglądu na miejscu, po uprzednim uzgodnieniu terminu,
jest bezpłatne.

W celu otrzymania kserokopii dokumentacji medycznej należy złożyć w rejestracji wniosek. Termin wydania kserokopii – do 3 dni roboczych, dlatego prosimy nie zostawiać tego na ostatnią chwilę.
Koszt kserokopii – 0,30 zł za kartkę A4 (opłata obliczona zgodnie z ustawą o zakładach opieki zdrowotnej).

Pobierz wzór wniosku o wydanie dokumentacji medycznej

BADANIA ODPŁATNE

Przychodnia Specjalistyczna jest samodzielnym publiczny zakładem opieki zdrowotnej i dlatego nie wykonuje badań i porad odpłatnych (prywatnych).